stichting touchstones
Zijpendaalseweg 1d
6814 CA Arnhem


ANBI informatie

Stichting touchstones is een stichting zonder winstoogmerk met culturele ANBI status.
Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.


IBAN NL56 INGB 0006 2084 67
KvK 56242379
BTW 8520.37.338.B.01
BSN/RSIN/(so)finummer 8520.37.338


BELEID

Van 11 t/m 22 juni 2014 is de allereerste productie van stichting touchstones gerealiseerd. De circustheaterproductie Fashionata, Cirque de la Mode heeft plaatsgevonden in de Eusebiuskerk te Arnhem. Deze hoogwaardig artistieke productie met een laagdrempelig karakter is een groot succes gebleken. Ruim 2500 mensen hebben in tien dagen tijd van Fashionata genoten. Stichting touchstones heeft zich ingezet om met name de minderbedeelden onder ons de gelegenheid te geven tegen een sterk gereduceerde entreeprijs de shows te komen bezoeken. Daartoe is een overeenkomst gesloten met de Gemeente Arnhem om GelrePashouders (mensen met een minimum inkomen of in de bijstand zittend) voor minder dan de helft van de reguliere prijs een entreekaart te verstrekken. Velen hebben hier gebruik van gemaakt. Circus is geschikt voor alle leeftijden, en alle bevolkingsgroepen, ook voor mensen die de Nederlandse taal niet beheersen: dus ook geschikt voor mensen uit alle culturen. Stichting touchstones zal zich ook in de toekomst blijvend inzetten culturele projecten te realiseren die geschikt zijn voor alle bevolkingsgroepen. Vanuit de wens bij te dragen aan een betere samenleving gaat de directie van de stichting en het bestuur zich inzetten om de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (een verklaring die is aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties(A/RES/217, 10 december 1948), om de basisrechten van de mens, ook wel grondrechten) in woord en beeld zichtbaar te maken in de stad Arnhem. Beeldend kunstenaars en grafisch vormgevers worden uitgenodigd de dertig artikelen in beelden vorm te geven. De dertig beelden zullen door de hele stad verspreid worden en te zien en te lezen zijn. Daartoe wordt tevens een loop/fietsroute ontwikkelt. Het doel is mensen zich bewust te laten worden wat de universele grondrechten van de mens zijn. Men kan bij de beelden c.q de grondrechten stilstaan, men kan ze lezen en tot zich nemen. Bewustwording in deze zal leiden tot meer respect en compassie voor de medemens en dus tot een betere wereld.
Ideeën voor de verdere toekomst zijn in ontwikkeling. Altijd zullen de ideeën tot projectplannen worden omgevormd om uitgevoerd te worden ten behoeve van het algemene nut voor mensen.


SUBSIDIES EN FONDSEN

werving, beheer en besteding

De stichting voert een actief beleid ten aanzien van het werven van subsidies, fondsgelden en sponsorgelden. De aldus verkregen gelden zullen, conform de doelstelling van de stichting, aangewend worden voor de diverse projecten die de stichting ten uitvoer brengt. De stichting zal bij de keuze van haar projectplannen immer het Algemeen Nut voor ogen houden. Overtollige gelden bij het ene project zullen ten goede komen aan de uitvoering van het daaropvolgende project. De stichting heeft geen winstoogmerk. Bij liquidatie zullen overtollige middelen, binnen de grenzen van de doelstelling van de stichting, worden uitgekeerd aan andere Algemeen Nut Beogende Instellingen.

De winst van elk project, door touchstones ontwikkelt, is dat er met nieuwe ogen gekeken kan worden naar de wereld om ons heen.


Beloningsbeleid

Stichting touchones heeft geen personeel in loondienst maar werkt structureel met freelancers en vrijwilligers.
Het bestuur van de stichting is onbezoldigd.


Financieel overzicht

Het verslag van 2020 is hier te downloaden:
Financieel verslag 2022Dagelijkse leiding
Gerda Kalsbeek
Geraldine Lodders


Bestuur Stichting touchstones
De heer T.F.M. (Thom) Arendsen, voorzitter
De heer R.C. (Raoul) Lamsberg, penningmeester
De heer J.N.M. (Jeroen) Voskuilen, secretaris
De heer R.T. (Robert) Derksen, bestuurslid

logo 2019 cultuur ondernemen Governance Code Cultuur